Stručný dějepis:

 

     Pravěk:

 1. Člověk, svět a dějiny

 2. Hlavní obrysy pravěkého vývoje

 

     Starověk:

 3. Nejdůležitější okamžiky ve vývoji starověkého Orientu

 4. Zrod a rozvoj antického světa

 5. Římské impérium a Stěhování národů

 

     Středověk:

 6. Evropa v raném středověku

 7. Mimoevropský svět ve středověku

 8. Idea římského císařství a prvopočátky evropské integrace  

 9. Zrod české státnosti

10. Evropa ve vrcholném středověku 

11. Státnická koncepce posledních Přemyslovců

12. Státnická koncepce Lucemburků

13. Husitství a vznik české stavovské monarchie

 

     Novověk:

14. Zámořské objevy a jejich důsledky

15. Reformace a protireformace

16. České království v raném novověku

17. Mimoevropský svět v raném novověku

18. Třicetiletá válka jako projev krize feudální společnosti

19. Vrchol a úpadek evropského absolutismu

20. Osvícenství a jeho velké revoluce

21. Vznik průmyslové společnosti

22. Revoluční vlny 19. století

23. České národní obrození a jeho místo v evropském vývoji

24. Vrchol kolonialismu a atmosféra konce století 

 

     Nejnovější dějiny:

25. První světová válka a její vliv na mapu Evropy a světa

26. Totalitarismus: jeho zdroje a vývoj

27. Československá republika v letech 1918 – 1939

28. Druhá světová válka a její vliv na 2. polovinu 20. století

29. Technologický vývoj od poloviny 20. století dodnes

30. Třetí svět po r. 1945

31. Euroamerický svět rozdělený na Západ a Východ

32. Československo 1945 – 1985

33. Pád bipolárního světa

34. Další rozvoj i nové směřování evropské integrace  

35. Česká republika a její místo v Evropě

36. Nové rozložení sil a vlivu ve světě 21. století