Stručný dějepis:

 

1. Člověk, svět a dějiny

2. Přírodní pozadí lidské existence

3. Hlavní obrysy pravěkého vývoje

 

4. Starověk:

4.1. Nejdůležitější okamžiky v historii starověkého Orientu

4.2. Zrod a rozvoj antického světa

4.3. Římské impérium a Stěhování národů

 

5. Středověk:

5.1. Evropa v raném středověku

5.2. Mimoevropský svět ve středověku

5.3. Idea římského císařství a prvopočátky evropské integrace  

5.4. Zrod české státnosti

5.5. Evropa ve vrcholném středověku 

5.6. Státnická koncepce posledních Přemyslovců

5.7. Státnická koncepce Lucemburků

5.8. Husitství a vznik české stavovské monarchie

 

6. Novověk:

6.1. Zámořské objevy a jejich důsledky

6.2. Reformace a protireformace

6.3. České království v raném novověku

6.4. Mimoevropský svět v raném novověku

6.5. Třicetiletá válka jako projev krize feudální společnosti

6.6. Vrchol a úpadek evropského absolutismu

6.7. Osvícenství a jeho velké revoluce

6.8. Vznik a rozvoj průmyslové společnosti

6.9. Revoluční vlny 19. století

6.10. České národní obrození a jeho místo v evropském vývoji

6.11. Vrchol kolonialismu a atmosféra konce století 

 

7. Nejnovější dějiny:

7.1. První světová válka a její vliv na mapu Evropy a světa

7.2. Totalitarismus: jeho zdroje a vývoj

7.3. Československá republika v letech 1918 – 1939

7.4. Druhá světová válka a její vliv na 2. polovinu 20. století

7.5. Technologický vývoj od poloviny 20. století dodnes

7.6. Třetí svět po r. 1945

7.7. Euroamerický svět rozdělený na Západ a Východ

7.8. Československo 1945 – 1985

7.9. Pád bipolárního světa

7.10. Další rozvoj i nové směřování evropské integrace  

7.11. Česká republika a její místo v Evropě

7.12. Nové rozložení sil a vlivu ve světě 21. století