Dějiny světa – úvodní přehled

 

     Pod pojmem dějiny se rozumí vývoj lidské společnosti. Dějiny světa (obecné dějiny) se obvykle dělí na čtyři až pět epoch:

     Pravěk: zahrnuje nejdelší dějinný úsek, od vzniku člověka či (v jednotlivých oblastech) od počátku lidského osídlení až po vznik státu. V těch částech světa, jejichž pravěký vývoj se ubíral vpřed nejrychleji (zejména v Africe a na Blízkém východě), můžeme pravěk časově určit rozmezím od doby před téměř 3 miliony let do poloviny 4. tisíciletí př. Kr. V pravěku byl prakticky dokončen dosavadní fylogenetický vývoj člověka. Drtivá většina pravěku je naplněna érou přisvojovacího hospodářství, založeného na lovu a sběru (jež představovaly první dělbu práce) a spojeného s kočovným životem, jenž však dospěl i k počátkům náboženství a umění. Neolitická revoluce v mladším pravěku zahájila éru hospodářství výrobního: základem obživy učinila zemědělství a vedla k usedlému způsobu života. Následující eneolit znamenal přechod od kamenných industrií k metalurgii a přinesl druhou dělbu práce: rozdělení společnosti na zemědělce, řemeslníky a obchodníky a vzápětí vznik privilegované vrstvy vládců. Základní ekonomickou jednotkou této tradiční společnosti se stala samostatně hospodařící domácnost.

      Starověk: zahrnuje období nejstarších států (od městských států až k prvním velkým říším). Proces vzniku starověkého státu z eneolitické společnosti se někdy označuje jako městská revoluce. Je spojen i s počátky písma a vědy. Do světa starověku patří jednak teokracie na Blízkém východě a jim obdobné státy národů v Indii, Číně, africkém vnitrozemí i ve Střední a Jižní Americe, jednak antická civilizace ve Středomoří (a Černomoří), která přinesla mj. počátky demokracie (vlády lidu). Časově se starověk nejšířeji vymezuje obdobím asi 3 500 let př. Kr. – (tradičně) 476 po Kr. 

     Středověk: jeho příznačným rysem je stát založený na tradiční, hierarchicky uspořádané společnosti, v níž existuje jen velmi omezená forma veřejného prostoru. Pro sociální zařazení jednotlivce má rozhodující význam pozice jeho rodičů. Rozvinutí těchto tendencí přinesl socioekonomický systém feudalismus. Vznikl pod vlivem agrární revoluce, jež posunula zemědělské hospodaření k pravidelným a výrazným přebytkům produkce, a tak umožnila složitější stratifikaci společnosti. Feudalismus přežil (postupně modifikován) až do novověku. Středověk se tradičně chápe jako období let 476 – 1492.

     Novověk: vyznačuje se vznikem širokého vývojového propojení Evropy s ostatními kontinenty a nahrazováním feudalismu tržní společností s rostoucími prvky demokracie. Tento proces začíná pozvolna v 16. – 18. století (raný novověk) a je dokonán po r. 1800. Tehdy je dosavadní uzavřená společnost tradiční nahrazena otevřenou společností moderní (a hovoříme pak o moderní době), založenou na ideji setrvalého pokroku a na tržní povaze drtivé většiny společenských vztahů. Byl odstartován rozvoj průmyslu (na bázi soukromých firem) a rozsáhlá exploatace přírodních zdrojů, většina obyvatelstva byla připoutána k námezdní práci. 20. století pak přineslo v dějinném vývoji ještě jiná témata, a proto se zpravidla označuje jako začátek již další epochy.

     20. a 21. století: Dvacáté století bylo naplněno konfliktem mezi spíše demokratickou a ryze nedemokratickou formou moderní společnosti, tedy mezi tržní demokracií a totalitarismem. Porážka totalitarismu – a souběžný zánik klasického kolonialismu – ovšem vedly ke světové dominanci nadnárodního tržního kapitálu. Hovoří se o globalizaci, jež je – zejména od doby kolem r. 2000 (že by další dějinný mezník?) – spojena s ústupem demokracie, s nástupem majetkové nesouměřitelnosti a s poklesem vlivu mnoha národních států. V euroamerické společnosti je veřejná diskuse stále více ovládána mediálně prefabrikovanými účelovými emocemi (doba postmoderní a následná doba postfaktická). Roste síla a vliv velkých států mimo euroamerickou sféru.  ¨

 

  

Obrázek (bitva u Hastings roku 1066 znázorněná na tapiserii z Bayeux) je převzat ze stránky: http://larsbrownworth.com/blog/2010/08/11/is-the-bayeux-tapestry-reliable/.