Maturitní témata z dějepisu jaro 2018 – 4. C

 

 1. Hlavní obrysy pravěkého vývoje.

 2. Nejdůležitější okamžiky ve vývoji starověkého Orientu.

 3. Synchronní pohled na vývoj antického světa.

 4. Idea římského císařství a prvopočátky evropské integrace.

 5. Zrod české státnosti.

 6. Státnická koncepce posledních Přemyslovců.

 7. Státnická koncepce Lucemburků.

 8. Husitství jako etapa ve vývoji české stavovské monarchie.

 9. Zámořské objevy a jejich sociální důsledky.

10. Reformace a protireformace v raném novověku.

11. Třicetiletá válka jako projev krize feudální společnosti.

12. Vrchol a zánik evropského absolutismu.

13. Osvícenství a jeho velké revoluce.

14. České národní obrození a jeho místo v evropském vývoji.

15. Technologický rozvoj moderní společnosti a jeho důsledky.

16. Revoluční vlny 19. století.

17. První světová válka a její vliv na mapu Evropy i světa.

18. Totalitarismus: jeho zdroje a vývoj.

19. Československá republika: politický a kulturní vývoj 1918 – 1939.

20. Druhá světová válka a její vliv na 2. polovinu 20. století.

21. Třetí svět po r. 1945.

22. Československo 1945 – 1980.

23. Pád bipolárního světa a další vývoj.

24. Vybrané události i osobnosti jihočeských dějin.

25. Moderní česká kultura a dějiny.

 

 

                                                                                                            Tomáš Malina