Přehled dějepisného učiva:

 

     1. ročník čtyřletého studia:

 

1.

I. Úvod do dějepisu A. Dějiny a dějepis

 

2.

B. Historie jako dobrodružství

 

3.

C. Čas v dějinách

 

4.

D. Prostor v dějinách

 

5.

E. Několik poznámek k historikově práci

 

6.

II. Přírodní pozadí lidské existence A. Počátky světa a pozemského života

 

7.

B. Vývoj organismů

 

8.

C. Otázky evoluce, přirozeného výběru a dědičnosti

 

9.

D. Vznik člověka

 

10.

III. Pravěk (od doby před asi 3 miliony let až do poloviny 4. tisíciletí př. Kr.)

A. Paleolit (starší doba kamenná; před asi 3 miliony let – asi 12 000 / 8 000 př. Kr.)

1. Druhy člověka

2. Obecné rysy života v paleolitu

 

11.

3. Způsob života paleolitických lidí a) Homo habilis b) Homo erectus

c) Homo sapiens – jeho archaické poddruhy (neandertálci aj.)

 

12.

4. Vznik náboženství

5. Vznik umění

 

13.

6. Klimatické poměry v paleolitu

 

14.

 

B. Mezolit (střední doba kamenná; na Blízkém východě asi 12 000 – asi 9 000 př. Kr., ve střední Evropě asi 8 000 - asi 5 700 př. Kr.)

 

15.

C. Neolit (mladší doba kamenná; na Blízkém východě asi 9 000 – asi 5 000 př. Kr., ve střední Evropě asi 5 700 – asi 4 300 př. Kr.)

 

16.

D. Eneolit (pozdní doba kamenná) neboli chalkolit (doba měděná); na Blízkém východě asi 5 000 – asi 3 500 př. Kr., ve střední Evropě asi 4 300 – asi 2 200 př. Kr.)

 

17.

E. Doba bronzová (na Blízkém východě se toto označení pravěkého období většinou neužívá, protože společnost zde po r. 3 500 př. Kr. již vstoupila do éry starověku; jinde je ovšem termín doba bronzová plně na místě: ve střední Evropě toto období trvá v rozmezí let asi 2 200 – asi 800 př. Kr.)

 

18.

F. Doba železná (ve střední Evropě asi 750 – asi přelom letopočtu, dělí se zde na dobu halštatskou a dobu laténskou)

1. Počátky využívání železa

2. Doba halštatská (= středoevropská starší doba železná; má název podle rakouského archeologického naleziště u Hallstattu a trvala od asi r. 750 do asi r. 500 př. Kr.)

3. Doba laténská (= středoevropská mladší doba železná; nazývá se podle švýcarského naleziště La Tène a trvala asi od r. 500 př. Kr. zhruba do přelomu letopočtu)

a) Počátky Keltů

 

19.

b) Keltské nástroje a zbraně

c) Způsob života

d) Keltské náboženství

 

20. – 21.

e) Keltská sídliště

f) Stopy Keltů v dnešním světě

 

22.

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. – tradičně 476 po Kr.)

A. Vznik prvních států (městská revoluce)

 

23.

B. Nejvýznamnější národy i státy starověkého Blízkého východu

1. Vznik afroasijské (semitohamitské) jazykové rodiny

2. Národy a jejich místo v dějinách

 

24.

3. Teokracie

 

25.

4. Sumerové

 

26.

5. Počátky mocenského úsilí o uspořádanou jednotu světa

6. Akkadská říše (24. – 22. století př. Kr.)

7. Novosumerská říše 3. dynastie urské (22. – 21. století př. Kr.)

 

27.

8. Starobabylonská říše (19. – 16. století př. Kr.)

9. Příchod Indoevropanů

 

28.

10. Hebrejci a počátky judaismu

11. Chetitská říše (17. – 12. století př. Kr.)

 

29.

12. Vývoj starověkého Egypta 

a) Predynastické období (asi 3 500 – asi 3 100 př. Kr.)

b) Cínevské království (asi 3 100 – asi 2 700 př. Kr.; 1 . – 2. dynastie)

c) Stará říše (asi 2 700 – asi 2 180 př. Kr.; 3. – 6. dynastie).

d) První mezidobí (asi 2 180 – asi 2 040 př. Kr.; 7. – část 11. dynastie)

 

30.

e) Střední říše (asi 2 040 – asi 1 790 př. Kr.; část 11. dynastie – 12. dynastie)

g) Nová říše (asi 1 580 – asi 1 080 př. Kr.; 18. – 20. dynastie)

h) Pozdní doba (asi 1 080 – 332 př. Kr.; 21. – 30. dynastie)

 

31.

13. Izraelité 

a) Hebrejské kořeny Izraelitů

b) Příchod Izraelitů do Palestiny

c) Izraelské kmenové svazy a doba soudců

 

32.

d) Izraelské království

e) Izrael a Judsko

 

33.

14. Fénické městské státy

15. Novoasyrská říše (10. - 7. století př. Kr.)

                                          

34.

16. Novobabylonská říše (7. - 6. století př. Kr.)

 

35.

17. Perská říše (6. - 4. století př. Kr.), patriarchální despocie

a) Peršané a zoroastrismus

b) Expanze

c) Kulturní přínos

 

36.

C. Starověké Řecko

1. Geografické vymezení starověkého Řecka

2. Egejské kultury a příchod Řeků (3. – 2. tisíciletí př.  Kr.)

 

37.

3. Řecké kmeny

4. Řecké náboženství a Trójská válka

5. Temné (homérské) období (asi 1 100 - asi 800 př. Kr.)

 

38.

6. Archaické období (asi 800 – asi 500 př. Kr.)

a) Vznik řeckých městských států (poleis)

b) Státní zřízení poleis od temného a archaického období: monarchie, aristokracie, tyrannis

 

39.

c) Starořecká demokracie

d) Velká řecká kolonizace (8. - 6. století př. Kr.)

 

40.

e) Sparta

 

41.

f) Athény

 

42.

7. Klasické období (asi 500 - 338 př. Kr.)

a) Řecko-perské války (499 – 449)

 

43.

b) Vrchol rozkvětu Athén (doba Periklova)

 

44.

c) Peloponnéská válka (431 – 404 př. Kr.) a její důsledky

 

45.

8. Hellénistické období (338 – 30 př. Kr.)

a) Vznik Makedonské říše: Filip II. a Alexandr Veliký

 

46.

b) Hellénistická kultura

 

47.

9. Řecká kultura

 

48.

D. Starověký Řím

1. Geografické vymezení starověké Itálie

2. Počátky starověkého osidlování Itálie

3. Etruskové

 

49.

4. Vznik Říma (8. století př. Kr., podle tradice r. 753 př. Kr.)

5. Římská doba královská (tradičně 753 - tradičně 510 př. Kr.)

 

50.

6. Republika (tradičně 510 – 27 př. Kr.)

a) Státní instituce

b) Počátky bojů o Itálii

c) Soupeření mezi patriciji a plebeji

 

51.

d) Ovládnutí Itálie Římany

 

52.

e) Války punské a makedonské

 

53.

f) Řím jako vládce Středozemního moře

g) Počátky krize římské republiky

h) Bratři Gracchové

 

54.

i) Marius a Sulla

j) Spartacovo povstání a jeho důsledky

 

55.

k) První triumvirát

 

56.

l) Druhý triumvirát a třetí občanská válka

 

57.

5. Principát (27 př. Kr. - L. P. 284)

a) Augustus

 

58.

b) Tiberius

 

59. – 60.

c) Vznik křesťanství

 

61.

d) Vypuknutí druhé krize Římské říše

 

62. – 63.

6. Dominát

 

64.

7. Římská kultura

 

65.

V. Středověk (tradičně 476 – 1492)

A. Stěhování národů (4. – 6. století, tradičně 375 – 568)

 

66.

B. Raný středověk (5. – 10. století)

1. Příroda a krajina raného středověku v Evropě

 

67.

2. Vznik evropských raněstředověkých (barbarských) států

 

68.

3. Východořímská (Byzantská) říše

 

69.

4. Arabská říše

a) Arabové

b) Mohamed a vznik islámu

 

70.

c) Arabská mocenská a kulturní expanze (7. – 8. století)

 

     2. ročník:

 

1.   

5. Franská říše

a) Merovejští zakladatelé

b) Líní králové a maiordomové

 

2.

c) Karel I. Veliký a karolinská renesance

 

3.

6. Verdunská smlouva

7. Západofranská říše

8. Východořímská říše (posléze Německo)

9. Vznik Svaté říše římské a otonská renesance

 

4.

10. Křesťanská církev v raném středověku

a) Podmínky rozvoje

b) Organizace

c) Některé charakteristické rysy křesťanské liturgie

d) Řehole

 

5.

11. Normani (Vikingové)

 

6.

12. Britské ostrovy

a) Velká Británie

b) Irsko

 

7.

13. Státy ve východní Evropě

a) Kyjevská Rus

b) Bulharsko

 

8.

14. První vlna slovanského osídlení Českých zemí (6. – 7. století)   

a) Příchod Slovanů a jejich první sídla

 

9.

b) Sámova říše (623/626 – 658/661)

 

10.

15. Druhá vlna slovanského osídlení Českých zemí (od konce 7. století) a Velká Morava (asi 832 – asi 907)

a) Vznik Moravského knížectví

b) Mojmír I., dynastie Mojmírovců a počátky Velké Moravy

c) Rastislav a úsilí o nezávislý rozvoj velkomoravského církevního života

 

11.

d) Činnost cyrilometodějské misie na Velké Moravě

 

12.

e) Svatopluk a vrcholný rozmach Velké Moravy

 

13..

f) Situace v Čechách a kníže Bořivoj z rodu Přemyslovců

 

14.

g) Mojmír II. a zánik Velké Moravy

 

15.

16. Počátky Českého knížectví (9. – 11. století)

a) Bořivojovi synové Spytihněv I. a Vratislav I.

 

16..

b) Václav I. (svatý Václav)

 

17.

c) Boleslav I. (Boleslav Ukrutný)

d) Boleslav II. (Boleslav Pobožný) a vypuknutí první krize českého státu

 

18.

C. Vrcholný středověk (11. – 13. století)

1. Přírodní a společenská charakteristika vrcholného středověku v Evropě

 

19.

2. Vznik feudálního zřízení 

a) Vztahy k půdě

b) Základní společenské rozvrstvení

c) Pozice hlavy státu

d) Šlechta a její podvojná role

 

20.

e) Poddaní a feudální renta

g) Cla a mýta

 

21.

3. Agrární revoluce

 

22.

4. Obnova a rozvoj evropských měst

a) Řemeslo a obchod od počátku středověku

b) Nová města ve vrcholném středověku

 

23.

c) Městská práva

d) Složení městského obyvatelstva

 

24.

e) Městečka

f) Hansa

g) Vzdělanost a univerzity

 

25.

5. Středověká kolonizace v Evropě

 

26.

6. Vývoj křesťanstva

a) Velké schizma (1054)

 

27.

c) Boj o investituru

 

28.

7. Románská kultura

 

29.

8. Křížové výpravy ve Středomoří (11. – 13. století)

a) Příčiny

b) Motivace

 

30.

c) Průběh

 

31.

d) Erby a heraldika

e) Důsledky křížových výprav

 

32.

9. Politický vývoj v Evropě ve vrcholném středověku

a) Západní Evropa

b) Jižní Evropa

 

33.

c) Severní Evropa

d) Východní Evropa

 

34.

10. České knížectví v 11. – 12. století

a) Překonání krize českého státu: knížata Oldřich a Břetislav

 

35.

b) První čeští králové Vratislav I. a Vladislav I.

 

36.

11. Poslední Přemyslovci a jejich doba (1198 – 1306)

a) Krajina a lidé

 

37.

b) Přemysl I. Otakar (vládl 1198 – 1230)

c) Václav I. (vládl 1230 – 1253)

 

38. – 39.

d) Přemysl II. Otakar (vládl 1253 – 1278)

 

40.

e) Václav II. (vládl 1283 – 1305)

 

41.

f) Václav III. (vládl 1305 – 1306)

g) Boje o český trůn po vymření Přemyslovců (1305 – 1310)

 

42.

12. Gotická kultura

 

43.

13. Vzdálené země v raném a vrcholném středověku

 

44.

D. Pozdní středověk (14. – 15. století)

1. Přírodní a společenská charakteristika pozdního středověku v Evropě

 

45.

2. Evropa za velmocenského vlivu dynastie Lucemburků

a) Nástup lucemburského rodu: Jindřich VII.

 

46.

b) Jan Lucemburský (vládl 1310 – 1346)

 

47.

c) Stoletá válka (1337 – 1453): její příčiny a vypuknutí

 

48. – 50.

d) Karel IV. (vládl 1333/1346 – 1378)

 

51.

f) Václav IV. (vládl 1378 – 1419)

 

52.

3. Hluboká krize katolické církve i společnosti 

a) Církev jako ekonomický a politický činitel

b) Negativní jevy v životě kléru (svatokupectví aj.)

c) Nové řeholní řády

d) Papežství za Inocence III. (kolem r. 1200) a vznik inkvizice

e) Kacířská hnutí

 

53.

f) Schizma katolické církve (1378 – 1415)

g) Počátky otevřené kritiky: John Wycliffe (Jan Viklef)

 

54. – 55.

4. Husitská doba (1402 – 1485) a počátky reformace

a) Charakter husitství

b) 1. období: Činnost Jana Husa (1402 – 1415)

 

56.

c) 2. období: Hromadný odpor Čechů proti církevní hierarchii (1415 – 1419)

 

57. – 61.

d) 3. období: Husitská revoluce (1419 – 1436)

 

62.

e) 4. období: Počátek sporů o kompaktáta (1436 - 1448)

 

63. – 64.

f) 5. období: Doba poděbradská (1448 - 1471)

 

65.

g) 6. období: Nástup Jagellonců na český trůn a Kutnohorský sněm (1471 – 1485)

 

66.

5. České království za vlády Jagellonců (1471/1490 – 1526)

a) Vladislav II. Jagellonský (vládl 1471/1490 – 1516)

b) Ludvík Jagellonský (vládl 1516 – 1526)

 

67.

6. Renesanční kultura

 

68.

7. Vzdálené země ve středověku

 

69.

VI. Novověk (tradičně 1492 – 1914)

A. Časové vymezení a obecná charakteristika novověku

B. Počátky novověku

1. Zámořské objevy

a) Příčiny

b) Podmínky pro dálkové plavby

 

70.

c) Objevení Ameriky

d) Zpřesňování evropských představ o světě

 

 

     3. ročník:

 

1.

2. Kolonie, jejich správa a využití

   

2

3. Vznik světové říše rodu Habsburků

 

3.

4. Další vzestup měšťanstva¨

 

4.

6. Rozmach reformace a hlavní reformační proudy

a) Luteránství

b) Kalvinismus

 

5.

7. Rozvoj hospodářského podnikání šlechty

 

6.

8. Vznik absolutismu

a) Francie

b) Anglie

 

7.

c) Španělsko

d) Rusko

 

8.

9. Tridentský koncil a počátky protireformace

 

9.

10. Nizozemská revoluce (1566 - 1609)

 

10.

11. České království za vlády Habsburků

a) Ferdinand I. Habsburský (vládl 1526 – 1564)

 

11. – 12.

b) Maxmilián II. (vládl 1564 – 1576)

c) Rudolf II. (vládl 1576 – 1611)

 

13.

d) Matyáš (vládl 1611 – 1619)

 

14.

12. Vědecká revoluce

 

15.

C. Třicetiletá válka (1618 – 1648)

1. Bojující strany

2. Místo války v dějinách vojenství

 

16. – 17.

3. Příčiny

4. Průběh

a) Česká válka (1618 – 1620)

 

18.

b) Falcká válka (1621 – 1623)

c) Dánská válka (1625 – 1629)

 

19.

d) Švédská válka (1630 – 1635)

e) Švédská a francouzská válka (1635 – 1648)

 

20.

5. Vestfálský mír

6. Důsledky

 

21. Barokní kultura

 

22.

D. Vrchol absolutismu

1. Evropa a okolní svět v letech 1648 – 1789

a) Hospodářství

b) Velmoci

c) Společenské vztahy

 

23.

2. Anglické revoluční události

a) Anglické občanské války (1642 – 1651)

b) Slavná revoluce (1688 – 1689)

c) Vznik Velké Británie (1707)

 

24.

3. Francie za dynastie Bourbonů

 

25.

4. Habsburkové a zánik české samostatnosti

a) Ferdinand III.

b) Leopold I.

 

26.

c) Josef I.

d) Karel VI.

 

27.

5. Otázka habsburského nástupnictví a Válka o dědictví španělské

 

28.

E. Osvícenství a počátky jeho dějinného vlivu

1. Obecná charakteristika a nejvýznamnější myslitelé

 

29.

2. Osvícenský absolutismus

a) Rusko

b) Prusko

 

30. – 31.

c) Severské státy

d) Španělsko a Portugalsko

e) Rakouská říše: Marie Terezie (vládla 1740 – 1780)

 

32.

f) Rakouská říše: Josef II. (vládl 1765/1780 – 1790)

 

33.

F. Velké revoluční události inspirované osvícenstvím

1. Americká revoluce (1775 – 1783)

a) Anglická kolonizace v Severní Americe od počátku 17. století

b) Život ve 13 koloniích na východním pobřeží a příčiny revoluční situace

 

34.

c) Vypuknutí revoluce, vznik Spojených států amerických

d) Další průběh bojů

e) Důsledky revoluce

 

35. – 36.

2. Velká francouzská revoluce (1789 – 1799)

a) Příčiny

b) Generální stavy a vznik Národního (Ústavodárného) shromáždění (jaro 1789)

c) 1. období revoluce: Konstituční monarchie (1789 – 1792)

 

37.

d) 2. období: Vznik republiky (1792 – 1793)

e) 3. období: Jakobínská diktatura (1793 – 1794)

 

38.

f) 4. období: Likvidace jakobínů a vláda Direktoria (1794 – 1799)

g) Ohlas revoluce

 

39.

 

3. Napoleon Bonaparte a jeho doba (1799 – 1815)

a) Napoleonův původ i první úspěchy (do r. 1797)

b) Napoleonův nástup k politické moci (1797 – 1799)

 

40. – 41.

c) Napoleon v čele Francie a Francie nejmocnějším státem v Evropě (1799 – 1812)

 

42.

d) Porážka (1812 – 1815)

 

43.

4. Klasicismus, empír a preromantismus

 

44.  

G. Počátky moderního světa

1. (První) průmyslová revoluce

 

45.

2. Restaurace absolutismu

 

46.

3. Počátky národních hnutí

4. České národní obrození: První generace (osvícensko-klasicistní, generace Dobrovského)

 

47.

5. Druhá obrozenecká generace (preromantická, generace Jungmannova)

6. Revoluční vlna kolem r. 1830

 

48.

7. Romantismus a realismus jako dvojí reakce na atmosféru průmyslové doby

 

49.

8. Třetí obrozenecká generace (romantická, generace Máchova a Tylova)

9. Čtvrtá obrozenecká generace (první realisté, generace Němcové a Havlíčka)

 

50.

10. Revoluční vlna 1848 – 1849 v Evropě

 

51. – 52.

11. Revoluce 1848 – 1849 v Českých zemích

 

53.

12. Období porevoluční reakce

13. Pátá obrozenecká generace (realistická, generace májovců)

 

54.

14. Převratné události 60. let v Evropě – počátky moderního liberálního státu

15. Občanská válka ve Spojených státech (Sever proti Jihu)

 

55.

16. Česká politika 60. let a vznik Rakousko-Uherska (1867)

 

56.

17. Sjednocení Itálie a (první) sjednocení Německa (1870 – 1871)

18. Vrchol světového kolonialismu

 

57.

19. Počátky moderních proudů euroamerické politiky

 

58.

20. Novoromantismus

21. Česká politika na přelomu 19. a 20. století

 

59.

22. Kultura konce století (první moderna)

 

60.

VII. Nejnovější dějiny (Světověk) (od 1914)

A. První světová válka (1914 – 1918)

1. Bojující strany

2. Příčiny

3. Místo války v dějinách vojenství

 

61.

4. Sarajevský atentát jako rozbuška i záminka

5. Průběh

a) Přepadení Srbska a vstup velmocí do války

b) Německý útok na západní frontě

 

.62.

c) Východní fronta

d) Italská bojiště

e) Válečné fronty na Balkáně

 

63.

f) Válka mimo Evropu

g) Námořní boje

h) Další vývoj situace na západní frontě

 

64.

6. Revoluční události v Rusku

a) Výchozí situace

b) Únorová revoluce v r. 1917 a vytvoření Prozatímní vlády

 

65.

c) Říjnová revoluce v listopadu 1917

 

66.

d) Počátek bolševické vlády

 

67.

7. Vznik Československa

a) Česká politika těsně před válkou

b) Počátky prvního československého (protihabsburského) odboje

c) Vznik československých legií

 

68.

d) Vzestup československého odboje

 

69.

e) Ruská anabáze československých legií

f) Projevy hromadného protirakouského odporu

 

70.

8. Konec války

 

     4. ročník:

 

1.

B. Svět ve 20. letech

1. Pařížská mírová konference (1919 – 1920)

 

2.

2. Evropa po válce

 

3.

3. Poválečná krize (1918 – 1923)

a) Ekonomické problémy

b) Vítězství bolševiků v občanské válce

c) Pokusy o komunistický převrat v Německu

d) Maďarská republika rad a její válka s Československem a Rumunskem

e) Polsko-sovětská válka

 

4.

f) Nová ekonomická politika v Rusku a vznik Sovětského svazu

g) Vznik fašismu a politický převrat v Itálii

 

5.

4. Budování (první) Československé republiky

a) Nejvyšší orgány státu a jeho hranice

 

6.

b) Státní symboly

c) Hospodářské reformy

d) Kulturní a vzdělávací instituce

 

7.

e) Politický systém

f) Kulturní život

 

8.

5. Zlatá 20. léta

a) Nejvýznamnější vnitropolitické události v demokratickém světě

b) Zahraničněpolitická scéna

 

9.

c) Sovětský svaz a komunistické hnutí ve světě

 

10.

d) Československo ve 20. letech

 

11.

C. Velká hospodářská krize

a) Příčiny

b) Ekonomické a sociální škody

 

12.

c) Politické důsledky

d) Nástup německého fašismu (nacismu)

 

13.

D. Krize evropské demokracie

1. Vnitřní vývoj Německa

2. Vznik bloku fašistických států

 

14.

3. Demokratické země ve 30. letech

 

15.

3. Československo ve 30. letech

 

16.

4. Mnichovská krize a druhá Československá republika

 

17.

5. Předvečer nového světového konfliktu

 

18.

E. Druhá světová válka (1939 – 1945)

1. Bojující strany

2. Příčiny

3. Místo války v dějinách vojenství

 

19.

4. První etapa války: Dobytí Polska (podzim 1939)

5. Druhá etapa: Podivná válka a sovětská expanze na západ (1939 – 1940)

 

20.

6. Třetí etapa: Německé dobytí západní části evropského kontinentu a letecká bitva o Británii (1940)

 

21.

7. Poměry v okupované části Evropy

8. Protifašistický odboj

 

22.

9. Situace v Protektorátu Čechy a Morava

10. Druhý československý (protifašistický) odboj

 

23.

11. Čtvrtá etapa: Vpád Osy do Sovětského svazu (1941)

 

24.

12. Koncentrační tábory a nacistický systém hromadné likvidace nepohodlného obyvatelstva

 

25.

13. Pátá etapa: Vrchol moci Osy (1. polovina 1942)

 

26.

14. Šestá etapa: Přelom ve válce (1942 – 1943)

 

27.

15. Sedmá etapa: Obnovení bojů v západní Evropě (1943 – 1944)

 

28. – 30.

16. Osmá etapa: Konec války v Evropě (1944 – 1945)

 

31.

17. Devátá etapa války: Porážka Japonska (1945)

18. Bezprostřední důsledky války

 

32.

F. Poválečný svět

1. Vznik Organizace spojených národů

2. Norimberský proces

3. Přesídlení německých menšin

 

33

4. Vypuknutí Studené války a vznik bipolárního světa

 

34. – 35.

5. Komunistický převrat v Československu (1946 – 1948)

 

36.

G. Svět ve 2. polovině 20. století

1. Padesátá léta ve světě (1949 – 1958)

 

37.

2. Padesátá léta v Československu (1948 – 1958)

 

38.

3. Šedesátá léta ve světě (1958 – 1969)

 

39.

4. Šedesátá léta v Československu (1958 – 1969)

 

40. – 41.

5. Pražské jaro (1968 – 1969)

 

42.

6. Sedmdesátá léta ve světě (1969 – 1979)

 

43.

7. Sedmdesátá léta v Československu (1969 – 1979)

 

44.

8. Osmdesátá léta ve světě (1979 – 1989)

 

45.

9. Osmdesátá léta v Československu (1979 – 1989)

 

46.

10. Sametová (Listopadová) revoluce v Československu (1989 – 1990)

 

47.

11. Zánik bipolárního světa (1989 – 1991)

 

48.

12. Transformace české a slovenské společnosti a rozpad Československa (1990 – 1993)

 

49.

13. Opětné začlenění Čechů a Slováků do západního světa (1993 – 2004)

 

50. – 51.

H. Dnešní svět (od 1990/1991)

1. Globalizace a její vliv na podobu světa

 

52.

2. Doba postmoderní a postfaktická

 

53.

3. Vzestup mimoevropských regionů

 

54.

4. Výhledy do budoucna