Pár slov na úvod…

Mgr. Tomáš Malina, gymnasiální učitel českého jazyka a dějepisu

 

     Internetová stránka Malinový svět existuje již několik let, ale jako web funkční se všemi svými odkazy slouží teprve od podletí roku 2018. Je to shodou okolností také v době, kdy v mnoha (ne-li ve všech) oblastech života české společnosti (na rozdíl od situace v mnoha jiných zemích) již delší čas vítězí a nyní už drtivě dominuje jediný výklad světa, jenž – přes všechny své nuance (údajně širokospektrální, ve skutečnosti však jen dílčí a spíše efemérní) – je založen na zvláštní kombinaci krátkozrakého tržního fundamentalismu a sociálního darwinismu. S tímto pojetím svádí nerovný souboj i české školství, jež v tomto zápase zaznamenalo zatím jen jediný dílčí úspěch: krach plánů ultrakonzervativních politiků na zavedení školného na veřejných vysokých školách.

     Pokud jde o další neuralgický bod českého edukačního průmyslu – o unifikovanou maturitní zkoušku –, tam je stav temnější. Vlivní zastánci co nejtužší maturity se nemíní poučit z každoročně prodlužované série skandálních chyb v centralizovaném zadání i hodnocení, ačkoli jde o chyby systémové. Tak dochází k tomu, že organizační, obsahová a evaluační náplň nynější stádotvorné maturity je v rozporu s moderními stanovisky příslušných vědních oborů, a tedy také v rozporu se školským zákonem. Ukazuje se, že celý projekt jednotné maturitní zkoušky zůstává odvozen – technicky i mentálně – od Fordovy montážní linky a že tlačí v tomto směru i na celý proces středoškolského vyučování. A aby se ta podivná směs glajchšaltování a sociální selekce opravdu povedla, přišly na řadu také jednotné středoškolské přijímačky.

     Přidáme-li k tomu přetrvávající ideologickou masáž, jíž je naše studentská populace vystavena, musíme popřát mladé generaci, aby navzdory některým okolnostem dokázala navázat na bohaté tradice svých předchůdců v účinném úsilí o spravedlivější, svobodnější a perspektivnější svět. Vytvořením Malinového světa, jistěže velmi nedokonalého a s řadou omezení, se pokouším toto úsilí podpořit v oboru své kvalifikace, tedy ve středoškolsky pojatých oborech český jazyk a literatura a dějepis. Jestliže cítím v tomto směru tíhu jisté zodpovědnosti, nemohu ji oddělit od skutečnosti, že tyto řádky vznikají ve stém roce od vzniku české a československé demokracie, která přinesla mj. zřetelný posun české školy směrem k rozvoji skutečné a hodnotné svobody člověka, což je cíl, jejž je třeba bránit také – a možná zejména – i dnes.

     Prosím všechny čtenáře či návštěvníky, aby chápali tento web jako pouhou snahu nabídnout šanci, jak kráčet studijním životem se vzdělá(vá)ním, jehož hlavním smyslem (nikoli pouhým účelem) je (řečeno faustovsky) hledat vnitřní světa tmel, a tím umožnit člověku, aby (řečeno s Jiřím Wolkerem) si postavil život dle obrazu srdce svého, dokázal porozumět okolnímu světu i sobě samému a mohl obojí měnit k lepšímu.