Pár slov na úvod…

Mgr. Tomáš Malina, gymnasiální učitel českého jazyka a dějepisu

 

     Internetová stránka Malinový svět existuje již několik let, ale jako web funkční se všemi svými odkazy slouží teprve od července 2017. Je to shodou okolností také doba, kdy v mnoha (ne-li ve všech) oblastech života české společnosti (na rozdíl od situace v mnoha jiných zemích) již delší dobu vítězí a nyní už drtivě dominuje jediný výklad světa, jenž – přes všechny své nuance (údajně širokospektrální, ve skutečnosti však jen dílčí a spíše efemérní) – je založen na zvláštní kombinaci krátkozrakého tržního fundamentalismu a sociálního darwinismu. S tímto pojetím svádí nerovný souboj i české školství, jež v tomto zápase zaznamenalo zatím jen jediný dílčí úspěch: krach plánů ultrakonzervativních politiků na zavedení školného na veřejných vysokých školách.

     Pokud jde o další neuralgický bod českého edukačního průmyslu – o unifikovanou maturitní zkoušku –, tam je stav temnější. Vlivní zastánci co nejcentralizovanější maturity se poučili v jiných oblastech státního života a uplatňujíce salámovou metodu pokoušejí se stále více utahovat šrouby směrem k povinné standardizaci výuky i zkoušky. V r. 2017 se vrátili k nápadu – již před 5 lety zdiskreditovanému – podpořit vytváření standardizovaného studenta nasazením standardizovaných hodnotitelů něčeho tak multidimenzionálního, jako je slohová práce z mateřského jazyka, a ukazuje se, že vše opět vyvolává otázky o erudici těch, kdo za tvorbou takových jednotných zkoušek stojí. Ostatně organizační, obsahová a evaluační náplň nynější stádotvorné maturity je v rozporu s moderními stanovisky příslušných vědních oborů, a tedy také v rozporu se školským zákonem. Ukazuje se, že celý projekt jednotné maturitní zkoušky zůstává odvozen – technicky i mentálně – od Fordovy montážní linky a že tlačí v tomto směru i na celý proces středoškolského vyučování. A aby se ta podivná směs glajchšaltování a sociální selekce opravdu povedla, přicházejí na řadu také jednotné středoškolské přijímačky.

     Přidáme-li k tomu přetrvávající ideologickou masáž, jíž je naše studentská populace vystavena, musíme popřát mladé generaci, aby navzdory některým okolnostem dokázala navázat na bohaté tradice svých předchůdců v účinném úsilí o spravedlivější, svobodnější a perspektivnější svět. Vytvořením Malinového světa, jistěže velmi nedokonalého a s řadou omezení, se pokouším toto úsilí podpořit v oboru své kvalifikace, tedy ve středoškolsky pojatých oborech český jazyk a literatura a dějepis. Prosím všechny čtenáře či návštěvníky, aby chápali tento web jako pouhou snahu nabídnout šanci, jak kráčet studijním životem se vzdělá(vá)ním, jehož hlavním smyslem (nikoli pouhým účelem) je (řečeno faustovsky) hledat vnitřní světa tmel, a tím mnohostranně kultivovat vlastní osobnost ve snaze porozumět okolnímu světu i sobě samému a naučit se obojí měnit k lepšímu.