Pár slov na úvod…

Mgr. Tomáš Malina, gymnasiální učitel českého jazyka a dějepisu

 

     Internetová stránka Malinový svět existuje již několik let, ale jako web funkční se všemi svými odkazy slouží teprve od 23. července 2019. Je to shodou okolností také v době, kdy v mnoha (ne-li ve všech) oblastech života české společnosti (na rozdíl od situace v mnoha jiných zemích) již delší čas vítězí a nyní už drtivě dominuje jediný výklad světa, jenž – přes všechny své nuance (údajně širokospektrální, ve skutečnosti však jen dílčí a spíše efemérní) – je založen na zvláštní kombinaci krátkozrakého tržního fundamentalismu a sociálního darwinismu. S tímto pojetím svádí nerovný souboj i české školství, jež v tomto zápase zaznamenalo zatím jen jediný dílčí úspěch: krach plánů ultrakonzervativních politiků na zavedení školného na veřejných vysokých školách.

     Pokud jde o další neuralgický bod českého edukačního průmyslu, tedy o unifikovanou maturitní zkoušku, tam je stav – zatím – temnější. Vlivní zastánci co nejtužší maturity se dosud nemínili poučit z každoročně prodlužované série skandálních chyb v centralizovaném zadání i hodnocení zejména u zkoušky z českého jazyka, ačkoli jde o chyby systémové. Navíc je zřejmé, že stávající detailní regulace působí směrem k trivializaci zkoušky. Tak dochází k tomu (letos již podeváté), že organizační, obsahová a evaluační náplň nynější stádotvorné maturity je v rozporu s moderními stanovisky příslušných vědních oborů, a tedy také v rozporu se školským zákonem. Ukazuje se, že celý projekt jednotné maturitní zkoušky zůstává odvozen – technicky i mentálně – od Fordovy montážní linky a že tlačí v tomto směru i na celý proces středoškolského vyučování. Až nynější, aktuální vývoj kolem maturit přinesl naději, že zodpovědní politici omezí rozsah státem kontrolovaného učiva jen na jednoznačně vymezitelné a prakticky využitelné znalosti i dovednosti, přičemž náročnější disciplíny, v češtině tedy tvůrčí psaní a literatura (včetně kulturních dějin), zůstanou – zcela v souladu s odborným základem těchto oborů – v gesci konkrétních učitelů. Z náplně zkoušky tak zmizí poněkud šikanózní prvky a studenti získají více prostoru pro hlubší pronikání k podstatě věcí.   

     Snad tím také škola vzbudí u studentů rezistenci vůči nynějším snahám o silnou ideologizaci vzdělávání – i celého veřejného prostoru –, takže mladá generace naváže na bohaté tradice svých předchůdců v účinném úsilí o spravedlivější, svobodnější a perspektivnější svět. Vytvořením Malinového světa, jistěže velmi nedokonalého a s řadou omezení, se pokouším toto úsilí podpořit v oboru své kvalifikace, tedy ve středoškolsky pojatých oborech český jazyk a literatura a dějepis. Jestliže cítím v tomto směru tíhu jisté zodpovědnosti, nemohu ji oddělit od skutečnosti, že tyto řádky vznikají v době třicátého výročí naší zatím poslední demokratické revoluce, která v české škole výrazně rozšířila prostor pro svobodný a smysluplný rozvoj člověka, což je hodnota, kterou je třeba bránit také – a možná zejména – i dnes.    

     Prosím všechny čtenáře či návštěvníky, aby chápali tento web jako pouhou snahu nabídnout šanci, jak kráčet studijním životem se vzdělá(vá)ním, jehož hlavním smyslem (nikoli pouhým účelem) je (řečeno faustovsky) hledat vnitřní světa tmel, a tím umožnit člověku, aby (řečeno s Jiřím Wolkerem) si postavil život dle obrazu srdce svého, dokázal porozumět okolnímu světu i sobě samému a mohl obojí měnit k lepšímu.