Slova

 

Jazyk – úvodní přehled,

Čeština – úvodní přehled,

Vývoj literatury – úvodní přehled,

Česká literatura – úvodní přehled

 

Internetová jazyková příručka

 

Seznam četby + Pravidla pro osobní seznam

 

Tabulka pro odevzdávaný seznam četby

 

Formulář pro záznam o četbě: htm, pdf

:

DEFINITIVNÍ PRACOVNÍ LISTY  

 

I.Úvod do studia jazyka: A. Úvodní seznámení s technikami duševní, práce, B. Jazyk jakosystém znaků, C. Slovní zásoba a otázka spisovnosti

II. Základní podoby jazyka: A. Místo češtiny mezi jazyky světa, B. Mluvená podoba jazyka, C. Grafická podoba jazyka

III. Úvod do studia literatury: A. Slovesnost a literatura, B. Záznamy o četbě, C. Lidová slovesnost

IV. Gramatika: A. Tvarosloví 1. Slovní druhy, 2.Podstatná jména, 3. Přídavná jména, 4. Zájmena a číslovky, 5. Slovesa 1. část (mluvnické významy), 6. Slovesa 2. část (slovesné tvary), 7. Neohebné slovní druhy

B. Skladba 1. Syntax větná a) Výpověď a věta, b) Skladba věty jednoduché,c) Větné členy obecně, d) Druhy větných členů, e) Souvětí podřadné, f) Souvětí souřadné, 2. Syntax textová

V. Přehled starší literatury: A. Mýtus a jeho nejstarší literární podoby, B. Divadlo autorské a kamenné, C. Starší česká literatura, D Kulturní slohy a literární směry.

VI. Hlavní literární směry: A. Renesanční literatura, B. Barokní literatura, C. Klasicismus a preromantismus, D. Počátky českého národního obrození, E. Literární romantismus, F. Rozvoj národního obrození, G. Literární realismus i naturalismus, H. Závěr národního obrození, I. Novoromantická literatura, J. Literatura konce století

VII. Stylistika: A. Jazykový styl obecně, B. Styly běžné komunikace, C. Styl publicistický, D. Styl odborný, E. Styl umělecký 1, F. Styl umělecký, G. Styl právně administrativní, H. Styl propagační a styly ideologické, I. Styl esejistický 1, J. Styl umělecký 2

VIII. Častá témata moderní literatury: A. Vztah člověka a přírody, B. Generační vztahy, C. Historická tematika, D. Prostor pro hru a fantazii, E. Náboženství jako literární téma, F. Setkávání kultur, G. O lidské duši, H. Literární humor, I. Literární Múzy o válce, J. Vědeckofantastická literatura, K. Spisovatelé a politická moc, L. Zdravotně handicapovaný člověk, M. Vina trest, N. Svět tajemství, O. Láska a erotika     

 

 

SLOH: Líčení, Fejeton, Interview, Výklad, Recenze, Povídky, Úvahové žánry, Dopis, J,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cartoonroom.com/trav.htm