Miroslav Kemel č. - Slova

 

Jazyk – úvodní přehled,

Čeština – úvodní přehled,

Vývoj literatury – úvodní přehled,

Česká literatura – úvodní přehled

 

Internetová jazyková příručka

 

Přehled učiva

 

Literární seminář + Souhrn literatury 

 

Žurnalistika a média   Souhrnná cvičení: 1,  

                                                                      

Seznam četby + Pravidla pro osobní seznam

 

Tabulka pro odevzdávaný seznam četby     Formulář pro záznam o četbě: htm, pdf

 

POVÍDKY;  

   

I.Úvod do studia jazyka: A. Úvodní seznámení s technikami duševní, práce, B. Jazyk jako systém znaků,, C. Slovní zásoba a otázka spisovnosti

II. Základní podoby jazyka: A. Místo češtiny mezi jazyky světa, B. Mluvená podoba jazyka, C. Grafická podoba jazyka

III. Úvod do studia literatury: A. Slovesnost a literatura, B. Záznamy o četbě, C. Lidová slovesnost

IV. Gramatika: A. Tvarosloví (1): 1. Slovní druhy, (2) 2.Podstatná jména, 3. Přídavná jména, 4. Zájmena a číslovky, 5. Slovesa 1. část (mluvnické významy), 6. Slovesa 2. část (slovesné tvary), (3) 7. Neohebné slovní druhy

B. Skladba: (1) 1. Syntax větná a) Výpověď a věta, (2) b) Skladba věty jednoduché, c) Druhy větných členů, e) Souvětí podřadné, f) Souvětí souřadné, (3) 2. Syntax textová

V. Přehled starší literatury:: A. Mýtus a jeho nejstarší literární podoby B. Divadlo autorské a kamenné, C. Starší česká literatura, D Kulturní slohy a literární směry.

VI. Hlavní literární směry: A. Renesanční literatura,  B. Barokní literatura, C. Vliv lidové slovesnosti na literaturu, D. Klasicismus a preromantismus, E. Počátky českého národního obrození, F. Vznik moderního literárního prostředí, G. Literární romantismus, H. Rozvoj národního obrození,I. Literární realismus i naturalismus,   K. Závěr národního obrození L.Novoromantismus v literatuře,

M. Literatura konce století + (včetně) Petr Bezruč

 

VII. Stylistika (1): A. Jazykový styl obecně, B. Styly běžné komunikace, (2) C. Styl publicistický, D. Styl odborný, (3) E. Styl právně-administrativní, F. Styl propagační a styly ideologické, G. Styl umělecký 1, H. Styl umělecký 2, I. Styl esejistický 1, J. Styl esejistický 2,

VIII. Častá témata moderní literatury: A. Vztah člověka a přírody, B. Generační vztahy, C. Historická tematika, UKÁZKY D. Prostor pro hru a fantazii, E. Náboženství jako literární téma, F. Setkávání kultur, G. O lidské duši, H. Literární humor, I. Literární Múzy o válce, J. Vědeckofantastická literatura, K. Spisovatelé a politická moc, L. Zdravotně handicapovaný člověk, M. Vina a trest, N. Svět tajemství, O. Láska a erotika     

  

Tvůrčí psaní:

Povídky, Líčení, Charakteristika,  ŽURNALISTIKA

Zpravodajské žánry: Články, Rozšířená zpráva

Publicistické žánry analytické: Editorial, Komentář, Glosa, Interview, Úvahové žánry, Osvěta, Diskuse, Polemika, Recenze a kritika 

Publicistické žánry beletristické:  Fejeton, Sloupek, Reportáž, Črta,

Dopis

LOL, Opakování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kreslenyvtip.cz/miroslav-kemel/5074