Český jazyk a literatura: přehled učiva
I. Úvod do studia jazyka:          
A. Úvodní seznámení s technikami duševní práce      
B. Jazyk jako systém znaků          
C. Slovní zásoba a otázka spisovnosti        
II. Základní podoby jazyka:   III. Úvod do studia literatury:  
A. Místo češtiny mezi jazyky světa A. Slovesnost a literatura  
B. Mluvená podoba jazyka   B. Záznamy o četbě    
C. Grafická podoba jazyka   C. Lidová slovesnost  
IV. Gramatika:     V. Přehled starší literatury:  
A-1. Tvarosloví 1:            
1. Slovní druhy     A. Mýtus a jeho nejstarší literární podoby
B-1. Skladba 1:            
1. Syntax větná:            
a) Výpověď a věta     B. Divadlo autorské a kamenné
VI-1. Stylistika 1:            
A. Jazykový styl obecně   C. Starší česká literatura  
B. Styly běžné komunikace   D. Kulturní slohy a literární směry
A-2. Tvarosloví 2:     VII. Hlavní literární směry:  
2. Podstatná jména            
3. Přídavná jména     A. Renesanční literatura  
4. Zájmena a číslovky   B. Barokní literatura    
5. Slovesa 1. část (mluvnické významy)  C. Klasicismus a preromantismus
6. Slovesa 2. část (slovesné tvary) D. Počátky českého národního obrození
B-2. Skladba 2:     E. Literární romantismus  
b) Skladba věty jednoduché          
c) Druhy větných členů   F. Rozvoj národního obrození  
d) Souvětí podřadné   G. Literární realismus i naturalismus
e) Souvětí souřadné     H. Závěr národního obrození   
VI-2. Stylistika 2:     I. Novoromantická literatura  
C. Styl publicistický     J. Literatura konce století  
D. Styl odborný            
A-3. Tvarosloví 3:     VIII. Častá témata moderní literatury:
7. Neohebné slovní druhy   A. Vztah člověka a přírody  
B-3. Skladba 3:            
2. Syntax textová     B. Generační vztahy     
VI-3. Stylistika 3:            
E. Styl právně-administrativní    C. Historická tematika  
F. Styl propagační a styly ideologické  D. Prostor pro hru a fantazii  
G. Styl umělecký 1     E. Náboženství jako literární téma 
H. Styl umělecký 2     F. Setkávání kultur    
I. Styl esejistický 1      G. O lidské duši    
J. Styl esejistický 2     H. Literární humor    
Komplexní procvičování    I. Literární Múzy o válce  
jazykového učiva     J. Vědeckofantastická literatura
        K. Spisovatelé a politická moc  
        L. Zdravotně handicapovaný člověk
        M. Vina a trest    
        N. Svět tajemství    
        O. Láska a erotika