Organizace spojených národů (OSN)

 

     Největší (nejreprezentativnější), nejprestižnější a nejvlivnější mezinárodní (mezivládní) organizace, sdružující téměř všechny státy světa, jejím hlavním cílem je zajišťovat ve světě mír a bezpečnost.

 

     Organizace spojených národů (anglicky United Nations, UN) vznikla v r. 1945 z koalice zvané Spojenci, která zvítězila ve Druhé světové válce a již tvořily téměř všechny tehdejší antifašistické státy, cíli OSN jsou zajišťovat mezinárodní mír a bezpečnost, podporovat spolupráci a přátelství mezi národy a dodržování lidských práv, pečovat o ekonomický, sociální a kulturní rozvoj, chránit životní prostředí a poskytovat humanitární pomoc v krizových oblastech, OSN se postupně rozšiřovala, takže dnes jsou jejími členy všechny samostatné státy světa kromě Palestiny a Vatikánu a sporných států Kosovo a Tchaj-wan, hlavní sídlo OSN je (od 1952) v New Yorku (Spojené státy americké), další sídla jsou v Ženevě (Švýcarsko; od 1946), Vídni (Rakousko; od 1980) a Nairobi (Keňa; od 1996), OSN má 6 hlavních orgánů, jimiž jsou (1) Valné shromáždění: nejvyšší orgán OSN, jsou v něm zastoupeny všechny členské státy (každý s jedním hlasem) a zasedá vždy v sezoně podzim-jaro, (2) Sekretariát: úřednický tým, který poskytuje servis všem dalším orgánům OSN, v jeho čele stojí generální tajemník, obecně vnímaný jako nejvyšší představitel OSN, (3) Rada bezpečnosti: výkonný orgán OSN s bezprostřední pravomocí i odpovědností, RB vydává – na rozdíl od ostatních orgánů OSN – usnesení (rezoluce), jež jsou závazné a jejichž splnění lze vynucovat i silou, RB má 15 členů, z nichž 5 je stálých a mají právo veta (jsou to mocnosti odvozené od spojeneckých velmocí a dnes zároveň jediné státy s rozvinutými arzenály jaderných zbraní: Čína, Francie, Rusko, Spojené státy, Velká Británie) a 10 nestálých členů, volených vždy na 2 roky, (4) Ekonomická a sociální rada: má 54 členů (postupně obměňovaných), řeší hospodářské a sociální otázky, jež by se mohly stát zdrojem mezinárodních konfliktů, (5) Mezinárodní soudní dvůr: řeší spory mezi členskými státy, které mu dotčené právní problémy předkládají k jednání, (6) Poručenská rada: zajišťovala pokojný a organizovaný přechod k samostatnosti těch koloniálních území, jež byla odebrána mocnostem poraženým v První a Druhé světové válce, svůj úkol splnila a v současnosti nevyvíjí žádnou činnost, OSN má 15 respektovaných mezinárodních odborných organizací s bohatou činností (FAO, IAEA, UNESCO, WHO aj.), OSN může vytvářet – a také někdy vytváří – prostřednictvím členských států své vlastní, zpravidla mezinárodní vojenské jednotky (modré přilby) prosazující či udržující mír v krizových oblastech, od přelomu 20. a 21. století v OSN výrazně roste vliv členských států mimo oblast západní euroamerické civilizace, což vede k tomu, že západní velmoci snižují politický význam a roli této světové organizace, jak se to projevuje např. ve vlně korporátních válek na Blízkém východě, kterou Západ zahájil v r. 2001 útokem na Afghánistán.

 

 

http://webspace.ship.edu/cgboer/unflag.gif

 

 

http://webspace.ship.edu/cgboer/unflag.gif