České dějiny – souhrnná charakteristika

 

     Pro potřeby tohoto přehledu budeme českými dějinami rozumět dějiny Českých zemí, v podstatě totožných s územím dnešní České republiky.

 

     Dějiny Českých zemí jsou ve své nejvyšší obecnosti zřetelně určovány hraniční či přechodovou povahou daného teritoria i jeho kultury. Jedná se především o následující vztahy či vazby:

 

     A. Křižovatky činitelů přírodních:

     1. Podnebí mírného pásu na rozhraní vlivů oceánických a kontinentálních;

     2. Území průměrné velikosti ve srovnání s ostatními evropskými státy, ale vysoce rozmanité, pokud jde o geologické, hydrologické, krajinné, botanické, zoologické a další přírodní poměry; 

     3. Nerostné bohatství velmi rozmanité, avšak ložiska většinou nepříliš rozsáhlá;

     4. Poloha téměř v přesném středu Evropy, ale kontakt se zahraničím omezen souvislým pásem pohraničních pohoří, nedostatkem velkých říčních toků a značnou vzdáleností od moře;

 

     B. Křižovatky činitelů kulturních:

     1. Kulturní rozhraní mezi východem a západem Evropy: jedná se o nejdůležitější křižovatku českého dějinného vývoje, ve středověku a novověku měla nejčastěji podobu setkávání světa slovanského (zpočátku často obohaceného vlivy byzantskými) a světa římského (tedy souvisejícího s konceptem mezinárodní organizace nazývané Svatá říše římská);

     2. V rámci západní kulturní orientace volba mezi přednostním tíhnutím k oblasti německé, románské nebo anglosaské;

     3. Náboženský život: křesťanství katolické (římskokatolické) i nekatolické (zejména protestantské); dále v zemi existují náboženské vlivy předkřesťanské, judaistické apod.; zejména od 20. století roste počet obyvatel, kteří se nehlásí k žádnému náboženství;

     4. Soupeření mezi politikou založenou na moci aristokracie nebo oligarchie a politikou demokratickou;

     5. Různá pojetí národa: buď spojená s etnicitou (jazykem), nebo s územím (případně též s konkrétním politickým režimem). 

 

 

Obrázek moravského hradu Bouzova je převzat ze stránky:

http://raster.infos.cz/kolo/mirov/mirov.htm.