Stručný dějepis:

 

1. Člověk, svět a dějiny

2. Přírodní pozadí lidské existence

3. Hlavní obrysy pravěkého vývoje

 

4. Starověk:

4.1 Nejdůležitější okamžiky v historii starověkého Orientu

4.2 Zrod a rozvoj antického světa

4.3 Římské impérium a Stěhování národů

 

5. Středověk:

5.1 Mimoevropský svět ve středověku

5.2 Evropa v raném středověku

5.3 Idea římského císařství a prvopočátky evropské integrace  

5.4 Zrod české státnosti

5.5 Evropa ve vrcholném středověku 

5.6 Státnická koncepce posledních Přemyslovců

5.7 Evropský pozdní středověk a státnická koncepce Lucemburků

5.8 Husitství a vznik české stavovské monarchie

 

6. Novověk:

6.1 Zámořské objevy a jejich důsledky

6.2 Reformace a protireformace

6.3 České království v raném novověku

6.4 Mimoevropský svět v raném novověku

6.5 Třicetiletá válka jako projev krize feudální společnosti

6.6 Vrchol a úpadek evropského absolutismu

6.7 Osvícenství a jeho velké revoluce

6.8 Vznik průmyslové společnosti

6.9 Revoluční vlny 19. století

6.10 České národní obrození a jeho místo v evropském vývoji

6.11 Vrchol kolonialismu a atmosféra konce století

 

7. Nejnovější dějiny:

7.1 První světová válka a její vliv na mapu Evropy a světa

7.2 Totalitarismus: jeho zdroje a vývoj

7.3 Československá republika v letech 1918 – 1939

7.4 Druhá světová válka a její vliv na 2. polovinu 20. století

7.5 Technologický vývoj od poloviny 20. století dodnes

7.6 Třetí svět po r. 1945

7.7 Euroamerický svět rozdělený na Západ a Východ

7.8 Československo 1945 – 1985

7.9 Pád bipolárního světa

7.10 Další rozvoj i nové směřování evropské integrace  

7.11 Česká republika a její místo v Evropě

7.12 Nové rozložení sil a vlivu ve světě 21. století