Dějiny světa – úvodní přehled

 

     Pod pojmem dějiny se rozumí vývoj lidské společnosti; obvykle se dělí na 5 epoch:

     Pravěk: zahrnuje nejdelší dějinný úsek, od vzniku člověka či (v jednotlivých oblastech) od počátku lidského osídlení až po vznik státu. Tam, kde se pravěký vývoj ubíral vpřed nejrychleji (zejména v Africe a na Blízkém východě), můžeme pravěk časově určit rozmezím od doby před asi 3 miliony let do poloviny 4. tisíciletí př. Kr. V pravěku byl prakticky dokončen dosavadní fylogenetický vývoj člověka. Drtivá většina pravěku je naplněna érou přisvojovacího hospodářství (lov a sběr, jež představovaly první dělbu práce) a spojeného s kočovným životem, jenž však dospěl i k počátkům náboženství a umění. Neolitická revoluce v mladším pravěku zahájila éru hospodářství výrobního: základem obživy učinila zemědělství a vedla k usedlému způsobu života. Následný eneolit znamenal přechod od kamenných industrií k metalurgii a přinesl rozdělení společnosti na zemědělce, řemeslníky a obchodníky a vzápětí vznik privilegované vrstvy vládců.

     Starověk: zahrnuje období nejstarších států (od městských států až k prvním velkým říším). Proces vzniku starověkého státu z eneolitické společnosti se někdy označuje jako městská revoluce. Je spojen i s počátky písma a vědy. Do světa starověku patří jednak teokratické a patriarchální despocie na Blízkém východě a jim obdobné státy národů žijících v Indii, Číně, africkém vnitrozemí i ve Střední a Jižní Americe, jednak antická civilizace ve Středomoří (a Černomoří), která přinesla mj. počátky demokracie (vlády lidu). Časově se starověk nejšířeji vymezuje obdobím asi 3 500 let př. Kr. – (tradičně) 476 po Kr. 

     Středověk: jeho příznačným rysem je stát založený na tradiční, hierarchicky uspořádané společnosti, v níž existuje jen velmi omezená forma veřejného prostoru. Pro sociální zařazení jednotlivce má rozhodující význam pozice jeho rodičů. Rozvinutí těchto tendencí přinesl socioekonomický systém feudalismus. Vznikl pod vlivem agrární revoluce, jež posunula zemědělské hospodaření k pravidelným a výrazným přebytkům produkce, a tak umožnila složitější stratifikaci společnosti. Feudalismus přežil (postupně modifikován) až do novověku. Středověk se tradičně chápe jako období let 476 – 1492.

     Novověk: vyznačuje se vznikem širokého propojení Evropy s ostatními kontinenty (hlavně prostřednictvím kolonialismu) a nahrazováním feudalismu tržní společností s rostoucími prvky demokracie. Tento proces začíná pozvolna v 16. – 18. století (raný novověk, naplněný též vědeckou revolucí) a vrcholí po r. 1800. Tehdy je dosavadní uzavřená společnost tradiční nahrazena otevřenou společností moderní. Ta je založena na ideji setrvalého pokroku, na tržní povaze velké většiny společenských vztahů a na zastupitelské demokracii. Byla zahájena série průmyslových revolucí, přinášejících vznik a rozvoj velkovýroby na bázi soukromých firem, a rozsáhlá exploatace přírodních zdrojů; většina obyvatel byla připoutána k námezdní práci. 20. století pak vneslo do dějin ještě jiná témata, a proto se označuje jako začátek již další epochy.

     20. a 21. století: Dvacáté století bylo naplněno konfliktem mezi dvěma formami moderní společnosti: mezi zastupitelskou demokracií a totalitní diktaturou. Porážka totalitarismu – a také náhrada koloniálních panství sofistikovanějším neokolonialismem – ovšem vedly ke světové dominanci vlastníků nadnárodního kapitálu. Od doby kolem r. 2000 se hlavně v ekonomické rovině hovoří o procesu globalizace a v rovině především kulturní, politické a sociologické o postmoderní, postdemokratické a posléze o postfaktické společnosti. Dochází k omezování demokracie ve prospěch vlády mocenských elit, prohlubuje se majetková nerovnost a klesá vliv mnoha národních států. Veřejná diskuse je stále více ovládána mediálně prefabrikovanými účelovými emocemi. Rostou síla i vliv velkých států mimo euroamerickou sféru.   

 

 

Obrázek (bitva u Hastings roku 1066 znázorněná na tapiserii z Bayeux) je převzat ze stránky: http://larsbrownworth.com/blog/2010/08/11/is-the-bayeux-tapestry-reliable/.