Dějiny

 

Dějiny světa – úvodní přehled,

Dějiny světa – periodizace,

České dějiny – souhrnná charakteristika,

České dějiny – úvodní přehled,

České dějiny – periodizace,

 

TŘICET VĚT

 

URNA

 

SOUHRN ZÁKLADNÍHO UČIVA PRO MATURANTY AJ.

 

 

 

Dějepisný seminář

 

 

Dějiny a popkultúra

 

 

Dějiny stručně: 1. Člověk, svět a dějiny; 2. Přírodní pozadí lidské existence; 3. Hlavní obrysy pravěkého vývoje;

 

4. Starověk:

4.1 Nejdůležitější okamžiky v historii starověkého Orientu; 4.2 Zrod a rozvoj antického světa; 4.3 Římská říše a stěhování národů;

 

5. Středověk:; 5.7 Evropský pozdní středověk a státnická koncepce Lucemburků; 5.8 Husitství a vznik české stavovské monarchie;

 

6. Novověk: 6.1 Zámořské objevy a jejich důsledky; 6.2 Reformace a protireformace; 6.3 České království v raném novověku; 6.4 Třicetiletá válka, 6.5 Vzdálenější země v raném novověku; 6.8 Vznik průmyslové společnosti; 6.9 Revoluční vlny 19. století; 6.10 České národní obrození a jeho místo v evropském vývoji;

 

7. Nejnovější dějiny: 7.1 První světová válka a její vliv na mapu Evropy a světa; 7.2 Budování a charakter Československé republiky; 

 

7.3 Střetávání demokracie a totalitarismu v meziválečném světě; 7.4 Druhá světová válka a její vliv na 2. polovinu 20. století;