Dějepis – základ na cestu do života J

     Toto je koncentrát/tresť čtyřletého učiva v mých hodinách dějepisu; nejsou to úplně přesně maturitní otázky, ale materiály k nim lze z níže uvedených textů snadno sestavit. Na začátku najdete  jednostránkové úvodní souhrny, rád bych upozornil zejména na soubory periodizace – obsahují užitečné tabulky; no a samozřejmě je tu ještě Urna.  Hodně daru! T. M.

Dějiny světa – úvodní přehled,

Dějiny světa – periodizace,

České dějiny – souhrnná charakteristika,

České dějiny – úvodní přehled,

České dějiny – periodizace,

URNA

 1. Hlavní obrysy pravěkého vývoje.

 2. Nejdůležitější okamžiky ve vývoji starověkého Orientu.

 3. Synchronní pohled na vývoj antického světa.

4. Idea římského císařství a prvopočátky evropské integrace.

 5. Zrod české státnosti.

 6. Státnická koncepce posledních Přemyslovců.

 7. Státnická koncepce Lucemburků.

 8. Husitství jako etapa ve vývoji české stavovské monarchie.

 9. Zámořské objevy a jejich sociální důsledky.

10. Reformace a protireformace v raném novověku.

11. Třicetiletá válka jako projev krize feudální společnosti.

12. Vrchol a zánik evropského absolutismu.

13. Osvícenství a jeho velké revoluce.

14. České národní obrození a jeho místo v evropském vývoji.

15. Technologický rozvoj moderní společnosti a jeho důsledky.

16. Revoluční vlny 19. století.

17. První světová válka a její vliv na mapu Evropy i světa.

18. Totalitarismus: jeho zdroje a vývoj.

19. Československá republika: politický a kulturní vývoj 1918 – 1939.

20. Druhá světová válka a její vliv na 2. polovinu 20. století.

21. Třetí svět po r. 1945.

22. Československo 1945 – 1980.

3. Pád bipolárního světa a další vývoj.

24. Vybrané události i osobnosti jihočeských dějin.

25. Moderní česká kultura a dějiny.