Pár slov na úvod…

Mgr. Tomáš Malina, gymnasiální učitel českého jazyka a dějepisu

 

Obsah obrázku osoba, Lidská tvář, strom, úsměv

Popis byl vytvořen automaticky     Internetová stránka Malinový svět existuje již několik let, ale jako web funkční se všemi svými odkazy slouží teprve od 1. března 2024.

     Aktuálně se ve velmi zřetelném světle ukazuje skutečná povaha nynějšího českého regionálního školství, a sice především druhého stupně základní školy a gymnasií. Obojí je stále přetíženo požadavky na znalosti – často nepřiměřeně detailní –, ovšem zároveň se zdá, že změny navrhované státní správou (viz takzvaná Strategie 2030+) nesměřují ke skutečnému zkvalitnění situace.

     Stručně lze říci, že do r. 1989 česká (československá) základní a střední škola předepisovala především to, co má absolvent pamětně znát (ideologické působení zústávalo – navzdory svým iniciátorům – fakticky jen na okraji). V 90. letech 20. století (šlo o nejsvobodnější dekádu české společnosti od bitvy na Bílé hoře) školské autority stanovovaly, co má žák v teorii znát a v praxi umět – a to bylo slibné. Ovšem nyní razantně do české školy vstupují vládní požadavky, jež zdůrazňují pouze to, jakou názorově a postojově definovanou osobou se absolvent má stát.

     Nástrojem k dosažení tohoto cíle má být pronikavá redukce toho, čemu se v českém prostředí říká „faktografie“ (všimněme si, že v jiných jazycích tento výraz v tomto významu neexistuje). Jde o cíl sám o sobě chvályhodný, ovšem je-li podřazen – a podřízen – cílům výchovným (a ideovým), hrozí vážné riziko, že soubor znalostí, jež v učivu zůstanou, je a bude diktován zřeteli nikoli odbornými – o subjektivních potřebách či zájmech každého žáka ani nemluvě –, ale konjunkturálními. Ty lze vyčíst ze souboru takzvaných kompetencí, což jsou vlastně měkké dovednosti a proklamované názorové postoje, jejichž osvojením se žák/student stane očekávaným (a tedy preferovaným) účastníkem na ekonomickém/pracovním a politickém/volebním tržišti. 

     Jsem přesvědčen, že skutečné vzdělání (definici tohoto pojmu bychom v aktuálních školských dokumentech marně hledali) je založeno na náročnějších principech než na pouhé sociální konformizaci. V první řadě by přece mělo jít (1) o pochopení podstaty světa, (2) o poznání rozměru i potenciálu konkrétní lidské existence a (3) o navázání a upevnění smysluplného vztahu mezi člověkem a světem.  

     Důležitým předpokladem pro dosažení tohoto cíle je nalézt rovnováhu mezi množstvím i charakterem osvojovaných znalostí a prostorem pro hodnotné hlubší/vyšší uvažování o různých aspektech skutečnosti.  

     Ctižádostí Malinového světa je poskytnout v oboru středoškolsky pojatých oborů český jazyk a literatura a dějepis takové penzum bazálních poznatků i naznačených úvah, aby je student či náhodný návštěvník mohl případně využít k vlastnímu hlubšímu poznávání okolního světa i sebe sama.