Pár slov na úvod…

Mgr. Tomáš Malina, gymnasiální učitel českého jazyka a dějepisu

 

     Internetová stránka Malinový svět existuje již několik let, ale jako web funkční se všemi svými odkazy slouží teprve od soboty 21. prosince 2019. Je to shodou okolností také v době, kdy v mnoha (ne-li ve všech) oblastech života české společnosti (na rozdíl od situace v leckterých jiných zemích) již delší čas vítězí a nyní už drtivě dominuje jediný výklad světa, jenž – přes všechny své nuance (údajně širokospektrální, ve skutečnosti však jen dílčí a spíše efemérní) – je založen na zvláštní kombinaci krátkozrakého tržního fundamentalismu a sociálního darwinismu. S tímto pojetím svádí souboj i české školství, jež tu zaznamenalo zatím jen jediný dílčí úspěch: krach plánů ultrakonzervativních politiků na zavedení školného na veřejných vysokých školách.

     Pokud jde o další neuralgický bod českého edukačního průmyslu, tedy o unifikovanou maturitní zkoušku, tam je stav – zatím – temnější. Desetiletá (teprve!) praxe opakovaně a jasně prokázala, že obsahová, organizační a evaluační náplň nynější stádotvorné maturity zůstává odvozena od Fordovy montážní linky. To znamená, že aktuální maturita jednak koliduje s moderními odbornými poznatky v oboru vzdělávání, jednak negativně ovlivňuje celý proces středoškolské výuky.

     Až dnešní vývoj kolem maturit i celého středoškolského prostředí přinesl naději, že zodpovědní politici omezí direktivní a kontrolní roli státu jen na ještě přijatelné minimum a že se do školství vrátí zřetel ke komplexní roli vzdělá(vá)ní v životě jednotlivce. Snad tedy bude moci ze školy zmizet nabubřelá pseudovědeckost i šikanózní prvky a studenti získají více prostoru pro hlubší pronikání k podstatě věcí.   

     Věřme, že tím škola vzbudí u studentů rezistenci vůči nynějším snahám o silnou ideologizaci vzdělávání – i celého veřejného prostoru –, takže mladá generace naváže na bohaté tradice svých předchůdců v účinném úsilí o spravedlivější, svobodnější a perspektivnější svět. Vytvořením Malinového světa, jistěže velmi nedokonalého a s řadou omezení, se pokouším toto úsilí podpořit v oboru své kvalifikace, tedy ve středoškolsky pojatých oborech český jazyk a literatura a dějepis.

      Jestliže cítím v tomto směru tíhu jisté odpovědnosti, nemohu ji oddělit od faktu, že tyto řádky vznikají v době třicátého výročí naší zatím poslední demokratické revoluce. Kéž bychom dokázali její étos přenést i do dnešní doby, navzdory záměrům privatizovat – zejména pro potřeby mediálně vlivných elit – odkaz celého tehdejšího boje za svobodu, důstojnost a názorovou pluralitu (také) ve světě obyčejných lidí.      

     Prosím všechny čtenáře či návštěvníky, aby chápali tento web jako pouhou snahu nabídnout šanci, jak kráčet studijním životem se vzdělá(vá)ním, jehož hlavním smyslem (nikoli pouhým účelem) je (řečeno faustovsky) hledat vnitřní světa tmel, a tím umožnit člověku, aby (řečeno s Jiřím Wolkerem) si postavil život dle obrazu srdce svého, dokázal porozumět okolnímu světu i sobě samému a mohl obojí měnit k lepšímu.