Český jazyk a literatura: přehled učiva
I. Úvod do studia jazyka:          
A. Úvodní seznámení s technikami duševní práce      
B. Jazyk jako systém znaků          
C. Slovní zásoba a otázka spisovnosti        
II. Základní podoby jazyka:   III. Úvod do studia literatury:  
A. Mluvená podoba jazyka   A. Slovesnost a literatura  
B. Grafická podoba jazyka   B. Záznamy o četbě    
IV. Gramatika:            
A-1. Tvarosloví 1:            
1. Slovní druhy     C. Lidová slovesnost  
B-1. Skladba 1:     V. Přehled starší literatury:  
1. Syntax větná:            
a) Výpověď a věta     A. Mýtus a jeho nejstarší literární podoby
VI-1. Stylistika 1:            
A. Jazykový styl obecně   B. Divadlo autorské a kamenné
B. Styly běžné komunikace   C. Starší česká literatura   styl prostěsdělovací, konverzační, korespondenční, direktivní, orientační
C. Styl publicistický     D. Kulturní slohy a literární směry
A-2. Tvarosloví 2:     VII. Hlavní literární směry:  
2. Podstatná jména     A. Renesanční literatura  
3. Přídavná jména     B. Barokní literatura    
4. Zájmena a číslovky   C. Klasicismus a preromantismus
5. Slovesa 1. část (mluvnické významy)  D. Počátky českého národního obrození
6. Slovesa 2. část (slovesné tvary) E. Literární romantismus  
B-2. Skladba 2:            
b) Skladba věty jednoduché   F. Rozvoj národního obrození  
c) Druhy větných členů   G. Literární realismus i naturalismus
d) Souvětí podřadné   H. Závěr národního obrození   
e) Souvětí souřadné     I. Novoromantismus v literatuře
VI-2. Stylistika 2:            
D. Styl odborný     J. Literatura konce století  
A-3. Tvarosloví 3:     VIII. Častá témata moderní literatury:
7. Neohebné slovní druhy   A. Vztah člověka a přírody  
B-3. Skladba 3:            
2. Syntax textová     B. Generační vztahy     
VI-3. Stylistika 3:            
E. Styl právně-administrativní    C. Historická tematika  
F. Styl přesvědčovací   D. Prostor pro hru a fantazii  
G. Styl řečnický     E. Náboženství jako literární téma 
H. Styl umělecký 1     F. Setkávání kultur    
I. Styl umělecký 2     G. Literární Múzy o válce   
J. Styl umělecký 3      H. Literární humor    
K. Styl esejistický 1     I. Vědeckofantastická literatura
L. Styl esejistický 2     J. O lidské duši    
Komplexní procvičování    K. Spisovatelé a politická moc  
jazykového učiva            
        L. Vina a trest    
        M. Zdravotně handicapovaný člověk
        N. Svět tajemství    
        O. Láska a erotika